A Magyar Falu Program keretében Önkormányzati és Egyházi temetők infrastrukturális fejlesztése

Tisztelt Érdeklődő!

Két önállóan sok éve működő vállalkozás az Envirosense Hungary Kft. és Memorial Szoftver Kft. közös stratégiai együttműködése hozta létre a Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatást, amely informatikai beruházás nélkül, felhőalapú megoldásként teljeskörű, hatályos jogszabályoknak megfelelő, internet alapú temetőnyilvántartást és digitális térképi szolgálatást biztosít.

A temetőkönyvek digitális feldolgozását követően a Memorial Szoftverbe importált adatok automatikusan naponta frissülnek az EnviMAP© térképen, amely a hozzátartozók számára kereshetőséget (SírhelyAPP mobilalkalmazáson is elérhető), az üzemeltetők és nyilvántartást vezetők számára nagy segítséget jelent a mindennapi munka során.

Több választható üzleti megoldást dolgoztunk ki, amely akár a havidíjas konstrukcióban (pl. öt éves szerződéssel), vagy beruházási, pályázati keretből finanszírozható.

Összefoglalva a Memorial Szoftver funkcionalitása mellett az EnviMAP© térképi felület és annak funkciói is elérhetőek egy környezetbe integrálva, ahonnan automatikusan történik meg a sírhoz rendelt adatok napi rendszerességű áttöltése.

A Memorial – EnviMAP© Temető szolgáltatás bevezetése egyszerű, mivel csak minimálisan igényli a megrendelő közreműködését.

Válassza digitális temetőnyilvántartás megvalósítására alkalmazás csomagunkat, amely 100%-ban megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Referenciáink között 2017-től több mint 310+ temetkezési iroda és temető (önkormányzati és egyházi) szerepel! A logókra kattintva további részleteket olvashat rólunk.

Kérjen szakmai támogatást

A 2022. január 03-án megjelent 100%-ban vissza nem térítendő pályázati kiírás kódszáma önkormányzatoknak: MFP-ÖTIF/2022, egyházi temetőknek: MFP-FFT/2022. A pályázat 2022. február 08-ig adható be.

Kivonat a pályázatból önállóan támogatható tevékenységekre:

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

  1. új ravatalozó építése;
  2. meglévő ravatalozó felújítása;
  3. ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal2 kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 6 000 000 forint); 
  4. a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása); 
  5. az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő helyszínre szállítással (legfeljebb 6 000 000 forint).

Az igényelhető támogatás maximális összege 35 000 000 forint.  

VAGY 

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások

  1. temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése;
  2. új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása; 
  3. jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő); 
  4. digitális temető nyilvántartás készítése (legfeljebb 1 500 000 forint összegben, mely magába foglalja a nyilvántartó szoftver kialakítását térkép modullal, a temető teljes felmérését, fotó készítését minden egyes síremlékről és az adatok rögzítését, a program ismertetését betanítását, továbbá a webes temető nyilvántartás egyszeri kialakításának költségét) Figyelem! Az esetlegesen felmerülő karbantartási díj (havidíj), fenntartási költség, valamint a szoftverfrissítés díja nem tartozik a támogatható költségek közé. 
  5. Digitális temető nyilvántartás esetén eszközbeszerzés:
   1. 1 db számítógép vagy 1 db laptop, és/vagy 
   2. 1 db fényképezőgép vagy 1 db okostelefon vagy 1 db tablet; 
  6. hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
  7. temető bekerítése (belső, akár élő sövénykerítés kialakítása); 
  8. a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása); 
  9. a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.


Az igényelhető támogatás maximális összege 6 000
000 forint. 


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
 

A fenti pontokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének legfeljebb 7%-áig): 

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége); 
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége); 
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége). 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap 

Keretösszeg: 4 Mrd Ft 

Pályázók köre: Települési önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

Fenntartási kötelezettség 

 • Építési beruházások és digitális temető nyilvántartás esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított öt éven át, 
 • Eszközbeszerzés esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart. 

Benyújtási határidő 

2022. január 03. és 2022. február 08. között 

Támogatás intenzitása: 100% 

Ajánlatkérés

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók: 

 • azon települési önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő ravatalozó szolgáltatással, de annak helyben történő fenntartása alátámasztott; 
 • azon települési önkormányzatok, akik a pályázat keretében temetői szolgáltatásbővítést valósítanak meg; 
 • azon települési önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor elhunytak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel;
 • azon települési önkormányzatok, amelyek temetői akadálymentesítése a pályázat beadásakor nem megoldott. 

Támogatási összeg finanszírozása 

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik 

Egy kérelmező kizárólag egy temető infrastrukturális fejlesztésére nyújthat be támogatási igénylést  

Kötelező mellékletek: 

Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció:

 • Tervező által készített tervdokumentáció és műszaki leírás, mely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges részletezettséggel teljes körűen ismerteti. A műszaki leírásra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2022. dokumentum tartalmazza. (kötelező) 
 • Engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenység esetén is, a tervező által készített, a tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz, amely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges részletezettséggel teljes körűen ismerteti. A jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása is szükséges. (kötelező) Engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenység esetén a jelen pontban felsorolt dokumentumok esetében azon iratok benyújtása szükséges, melyek az (engedélyezési) eljárás megindítása során is csatolásra kerültek. 
 • A meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció. (építési beruházás esetén kötelező) 
 • Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről. (amennyiben releváns) 
 • Építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a véglegessé vált engedély és a kapcsolódó záradékolt dokumentáció, úgy azt benyújtani szükséges. 
 • A véglegessé vált építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedélyt és a kapcsolódó záradékolt dokumentációt az elszámoláshoz szükséges benyújtani, az elszámolás feltétele! 
 • Nem engedélyköteles vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a projekt nem engedély- vagy bejelentés köteles és megfelel a hatályos OTÉK és a helyi építési szabályzat, valamint örökségvédelmi és településképi előírásoknak. (amennyiben releváns) 
 • Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés, valamint digitális temető nyilvántartás esetén egy darab árajánlat (a jelen kiírás 3.6. pontjában felsorolt I-V. tevékenységek kivételével) (kötelező). Az árajánlattal kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2022. 8.1. pontja tartalmazza. 

Egyéb dokumentumok:

 • A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonát alátámasztó), 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező).  
 • A meglévő ravatalozó, illetve a temető területén található, felújítással érintett épület, építmény kifogásolható állapotát igazoló tervezői/szakértői vélemény (amennyiben releváns);  
 • Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése esetén egy darab árajánlat és műszaki leírás. Az árajánlattal és a műszaki leírással kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2022. 8.1. és 10. pontja tartalmaz. (amennyiben releváns)  
 • Amennyiben a kérelmező és a fenntartó/ üzemeltető nem egyezik meg, abban az esetben a fenntartó hozzájáruló nyilatkozata. (kötelező)  
 • Digitális temető nyilvántartás kialakítása esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázó a fenntartási idő alatt saját költségen vállalja a rendszer fenntartását, működtetését (kötelező);  
 • Aláírási címpéldány. (kötelező 
 • Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról. (kötelező 
 • Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Projekt megvalósításával, kizáró okokkal kapcsolatosan”. (kötelező)  
 • Jelen kiírás 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről”. (kötelező)  
 • Jelen kiírás 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Üzemeltetésről szóló nyilatkozat”. (kötelező)  
 • Jelen kiírás 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat – „Működő temetőről szóló nyilatkozat”. (kötelező) 
Pályázati segítség

Eltérések az egyházak számára kiírt felhívásban 

Kérelmezők (jogosultak) köre 

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 01. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:  

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;  
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;  
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni;  
 • abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anya-egyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, filia támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen van;  
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.  

Keretösszeg: 1 Mrd Ft 

Az egyházi szervezet képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratként kitölti a Kincstár elektronikus benyújtó felületéről letölthető regisztrációs formanyomtatványt, amelyben a regisztrációs adatok mellett megjelöli azt a természetes személyt (a továbbiakban támogatási ügyintéző), aki nevében a kérelemmel kapcsolatban eljár. Annak aláírását követően postán feladja a Kincstár részére. Amennyiben az egyházi szervezet képviselője egyben a támogatási ügyintéző is, a formanyomtatványt ebben az esetben is ki kell töltenie, a meghatalmazott adatainál a saját azonosító adatait kell megadnia, és csak az egyházi szervezet képviselőjeként kell aláírnia a formanyomtatványt. A képviselő személyi adatai megadásának a célja az, hogy az elektronikus kapcsolattartás során az egyházi szervezet és a természetes személy összekapcsolása megvalósulhasson. Ezzel az eljárással biztosítható, hogy illetéktelen magánszemély ne élhessen vissza a támogatási lehetőséggel az egyházi közösség nevében.
Az elektronikus rendszerben az egyházi szervezet és a támogatási ügyintéző összekapcsolása érdekében mindenképpen szükséges az előzetes írásbeli nyilatkozat, amely nélkül nincs előzetes garancia és bizonyíték arra, hogy aki a kérelmet beadja, az valóban az egyház nevében jár el. A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az egyházfőhatóság nevét, valamint nyilvántartási számát is, a későbbiekben az egyházfőhatóság által kiállításra kerülő igazolás alapján kerül ellenőrzésre az adott egyházi szervezet képviselőinek meghatalmazásra való jogosultsága. A támogatási ügyintéző ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus regisztrációs és benyújtó felületre, azonban a Kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a képviselt szervezet adatait, valamint a saját azonosító adatait a Magyar Falu Program regisztrációs felületén rögzíti. A regisztráció során csatolni kell a magánokiratba foglalt kitöltött regisztrációs lap szkennelt képét. A szkennelt dokumentum tartalmát és az elektronikus regisztráció során megadott információkat a Kincstár ügyintézője ellenőrzi, annak megfelelősége esetén a regisztrációt előzetesen jóváhagyja. A regisztráció előzetes jóváhagyásáról a támogatási ügyintéző az ügyfélkapus tárhelyére értesítést kap.
Sikeres rögzítést, benyújtást követően a Kérelmező a hivatali kapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Program benyújtó felületére érvényes belépési jelszót kap.
Az előzetesen jóváhagyott regisztrációval a kérelem kitölthető, benyújtható és a kapcsolattartás is megvalósul a megadott támogatási ügyintéző ügyfélkapus tárhelyén keresztül.
A regisztrációs űrlapon az egyházi szervezetnek lehetősége van értesítési e-mail címet is megadni, ahová a regisztrációval és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentumok beérkezéséről, illetve bármely dokumentum kiküldésekor értesítést kap.
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer, formai hibák, a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a Kérelmező részére.
Figyelem! Az egyházi szervezet (Kérelmező) kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát postai úton eljuttatja a Kincstárhoz (Magyar Államkincstár 1892 Budapest), és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.
Figyelem! A regisztrációt csak azon kérelmezőknek szükséges elvégezniük, akik a Magyar Falu Program 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben meghirdetett felhívásai nyomán még nem rendelkeznek végleges regisztrációval, vagy a korábbi regisztrációs kérelmükben szereplő adatok tekintetében változás történt. 


3 db árajánlat szükséges a beszerzésekhez